เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719


นายพลเอกสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างก่อสร้าง ตึกสองชั้นที่ข้างตึกเยาวมาลย์อุทิศหลังหนึ่ง เพื่อทรงเป็นการอุทิศพระกุศลถวายแด่ พระอรรคชายาเธอพระองค์เจ้าสาย สวลีภิรมย์ (พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฎปิยมหาราชปดิวรัดา) โดยตึกมีขนาดกว้าง ๑๑เมตร๕๐เซนติเมตร ยาว ๑๓ เมตร ๑๗เซนติเมตรแล้วสิ้นเงิน๒๖,๒๗๐บาท ตึกนี้สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๓เมื่อสร้างเสร็จ ได้ประทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลโดย อาจารย์ใหญ่ มิสเตอร์เอ็น.แอล. เซลลีย์ เป็นผู้รับการประทานให้ใช้เป็น สถาน ที่ศึกษาของนักเรียนตามพระประสงค์แล้วได้เปิดทำการ เรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยสมเด็จ พระพุทธโฆษาจารย์ ( เจริญ ณาณวรเถระ ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๕ ประทานนามตึกแห่งนี้ว่า " ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา "จากหนังสือการมอบตึกที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคลพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าเฉลิม พลทิฆัมพรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการได้ลงพระนามนั้นมีข้อความตอนหนึ่งว่า

"ตึกเยาวมาลย์อุทิศและตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาตึกทั้ง๒นี้ท่านผู้สร้างมีพระประสงค์จะมอบถวายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด แต่ ยังมิทันได้ถวายก็สิ้นพระชมม์ไปเสียก่อน เมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธยุคล พระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้า เฉลิมพลทิฆัมพร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ทั้ง๓พระองค์ เป็นผู้ได้รับมรดกเห็นเป็นหน้าที่จะต้องรับ ภาระนี้ต่อไปจนถึงที่สุด หาไม่แล้วจะเป็นการยุ่งยากเกิดขึ้นในภายหลังอัน เกี่ยวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อตัดความกังวลในเรื่องนี้ทั้ง สามพระองค์มีสมานฉันท์ร่วมกันว่า วัดเทพศิรินทราวาส เป็นวัดที่ราชสกุลลดาวัลย์ เคยอุปการะ ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่๕ คล้ายเป็นวัดประจำสกุลนี้ก็ว่าได้ เมื่อสิ่งใดสิ่งก่อสร้างในเขตของวัดด้วยทุนของราชสกุลนี้จึงควรมอบเป็นกรรมสิทธิ์ แก่วัดผู้ใดจะกล่าวเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะฉนั้นขอมอบตึกทั้งสองหลัง ตามที่ระบุนามข้างต้นเป็นสมบัติของวัดเทพศิรินทรา วาส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอพระสงฆ์ทั้งปวง อันมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นประธาน จงรับสถานศึกษาทั้ง๒แห่งนี้ ไว้เป็นสมบัติของวัดเทพศิรินทราวาส ไว้บำเพ็ญประโยชน์ตามควรแก่กาละเทศะ ถวายแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙"
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์