เทพศิรินทร์

DSA Events
SUN
SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
หน้าแรก
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่า
ทำเนียบนายกสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
ชมรมครูเก่าเทพศิรินทร์
หอเกียรติยศนักเรียนเก่า
บทความจากนักเรียนเก่า
การสนับสนุนโรงเรียน
ตารางเทียบรุ่น
อัลบั้มรูป
อัลบั้มวีดีโอ
เพลงเทพศิรินทร์
เทพศิรินทร์ network
แฟ้มจดหมายข่าว
สมาชิกเว็บฯ ของแต่ละรุ่น
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อเรา

โรงเรียนเทพศิรินทร์
Green-Yellow Pages
เว็บบอร์ด

Social Network

facebook twitter youtube


จำนวนครั้งเข้าชม

DSA98 (178)
DSA104 (146)
DSA97 (86)
DSA105 (50)
DSA100 (49)
DSA109 (45)
DSA102 (44)
DSA101 (42)
DSA110 (41)
DSA99 (37)

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1284
จำนวนนักเรียนเก่าทั้งหมด 46719
สมัยที่ 66 สมัยที่ 67 สมัยที่ 68 สมัยที่ 69 สมัยที่ 70

รายนามคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมัยที่ 70 วาระประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562นายสำเร็จ โชติมงคล ท.ศ.09-11 นายกสมาคม
นายพงษ์ศักดิ์ ปัณยาชีวะ ท.ศ.98-00 อุปนายก (กิจกรรมสมาคม)
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ท.ศ.12-14 อุปนายก (หารายได้)
นายชาญชัย วิทูรปัญญากิจ ท.ศ.08-10 อุปนายก (สมาชิกสัมพันธ์)
นายวรพงษ รวิรัฐ ท.ศ.10-12 อุปนายก (ทรัพย์สิน)
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ท.ศ.14-16 อุปนายก (การศึกษา)
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงษ์ ท.ศ.17-19 อุปนายก (การกีฬา)
นายวิศว ศะศิสมิต ท.ศ.11-13 เลขาธิการ
นายเมธา แม้นเลขา ท.ศ.11-13 รองเลขาธิการและกรรมการกีฬา
นายชูเกียรติ ชูสวัสดิชัย ท.ศ.09-11 เหรัญญิก
นายเฉลิมชัย เตตานนทร์สกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเวธน์ สถิตจินดาวงศ์ ท.ศ.23-25 กรรมการทรัพย์สิน
นายสรรค์ฉัตร์ จงเจริญศิริ ท.ศ.38-41 นายทะเบียน
นายปิยะทัศน์ ปิยะนันทสมดี ท.ศ.14-16 ปฏิคม
นายอดุล พัฒนะภูมิ ท.ศ.16-18 ประชาสัมพันธ์
นายกำพล วิลยาลัย ท.ศ.30-33 บรรณกร
นายอุดม เชื้อธรรมชาญ ท.ศ.23-26 สังสรรค์บันเทิง
พล.ต.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร ท.ศ.24-27 กรรมการการศึกษา
นายอำนวย ศรีตระกูลชัย ท.ศ.23-25 กรรมการการศึกษา
นายภัทร สุปรียาวรรณชัย ท.ศ.38-41 เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน ท.ศ.24-27 กรรมการสมาชิกสัมพันธ์
ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ท.ศ.21-23 กรรมการ
นายมงคล รอดพาดา ท.ศ.25-28 กรรมการ
นายสันติ อังธนารักษ์สกุล ท.ศ.29-32 กรรมการ
นายเจ เกียรติธนะบำรุง ท.ศ.43-46 กรรมการ
ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการร.ร. กรรมการ
ลงชื่อเข้าใช้

Username
Password
ลืมรหัสผ่าน ?
สมัครสมาชิกเว็บไซต์