กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.14-16 (DSA 88) News Letter 002

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๔

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖

เรียน เพื่อนสมาชิกนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น ๑๔-๑๖

ตามที่คณะกรรมการนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น ๑๔-๑๖ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  ณ บ้านพักคุณต่อศักดิ์ โชติมงคล เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๔  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมหารือจำนวน ๑๓ คน  สรุปสาระการประชุม ได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น    ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้แต่ตั้งคณะกรรมการบริหารรุ่น เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมให้กับรุ่นพวกเรา  ผลการหารือ สรุปได้ว่า

๑.๑ คุณจักรกฤษณ์ ภมรสถิตย์  ประธานรุ่นฯ ยืนยันในที่ประชุมเห็นว่าที่ปรึกษารุ่น ควรให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานรุ่น ทำหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาประธานและคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนๆ เหล่านี้มีประสบการณ์และผลงานในการบริหารกิจกรรมของรุ่นฯ ที่ผ่านมามาอย่างดียิ่ง  ทำให้รุ่นเรามีความเป็นปึกแผ่น มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  รายนามที่ปรึกษารุ่น ที่ตอบรับว่าพร้อมให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมของรุ่น ฯ เรา ได้แก่ ๑) คุณณัฐพงษ์ พรประยุทธิ์  ๒) คุณระบิล ยังเลิศ  ๓) คุณฉัฐณัฏฐ์ พันธ์เพ็ง (เพชรวาปี/จิก)  ๔) คุณธีรยุทธิ์ ทุมมานนท์  ๕) คุณเมธี สัจจพานิชกุล  ๖) คุณกฤตยชญ์ วาสะศิริ  (นิตินัย/อุ๋ม)

๑.๒ คณะกรรมการบริหารรุ่น กำหนดมีรองประธานรุ่น ฯ จำนวน ๕ คน ได้แก่ ๑) พล.ร.ต.สุธีร์ เสถียรไทย  ๒) คุณบุญดี อำนวยสกุล  ๓) คุณวีรเทพ บำรุงสุข  ๔) คุณดนุชา น้อยใจบุญ  ๕) น.พ.สมชาย ฉันทศิริวรรณ  และกรรมการ ได้แก่   ๖) คุณสิโรตม์ บัวใหญ่   ๗) คุณนพพร    ลิมปพัทธ์    ๘) คุณก้องเดช สงวนสัตย์ กรรมการและเลขานุการ  ๙) คุณดุสิต ทัพวัฒน์ กรรมการและประชาสัมพันธ์  ๑๐) คุณธีรชาติ บุนนาค กรรมการและเหรัญญิก