กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"ผอ.พิบูล"เปิดรับคำร้อง ช่วยชาวหนองแขม

      พิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เนื่องจากเขตหนองแขมอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบและทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท เขตฯจึงเปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป

     ขณะนี้มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,140 ครัวเรือนและในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554  มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 1,114 ครัวเรือน รวม 2 วัน 2,154 ครัวเรือน หากผู้ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ดังกล่าวให้เตรียมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายถ้ามี หรือหากมายื่นแทนเจ้าของบ้านให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นแทนมาด้วย กรณีเป็นบ้านเช่าให้สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเช่ามาประกอบด้วย

     ทั้งนี้เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร. 0 2421 3820

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93309&catid=176&Itemid=524