กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ

สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > ท.ศ.๑๔-๑๖ (DSA88) รวบรวมรายชื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง

อ้างอิงข้อความของข้อความที่อ้างอิง

"ผอ.พิบูล"แจงยอด ผู้ลงทะเบียนเขตหนองแขม

     นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยหลังคาเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 54 เป็นต้นมา จนวันที่ 22 พ.ย. 54  มีครัวเรือนมายื่นคำร้อง 13,138 ครัวเรือน  

     ในจำนวนดังกล่าวมีทั้งที่เป็นเจ้าบ้าน เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้าน เป็นผู้เช่าบ้าน เป็นบ้านว่างที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าแต่มีผู้อยู่อาศัย หากผู้ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ดังกล่าวให้เตรียมหลักฐานได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายถ้ามี หรือมายื่นแทนเจ้าของบ้านให้เพิ่มสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นแทนมาด้วย หากเป็นบ้านเช่าให้สำเนาหนังสือสัญญาเช่าพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเช่ามาประกอบด้วย

     ทั้งนี้เขตฯ เปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2421 3820 

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94233&catid=176&Itemid=524