สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA84 (ท.ศ. 10-12) > นายจักริน ฉายะพงศ์


นายจักริน ฉายะพงศ์

DS16696
DSA98
02/08/10 09:07:06

นายจักริน  ฉายะพงศ์

ท.ศ.10-12

เลขประจำตัว 10421 สมาชิกสมาคม -

เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

วันเดือนปีเกิด                      26 ตุลาคม 2495   อายุ 58 ปี  

สถานภาพสมรส ภรรยาชื่อ     นางประชุม   ฉายะพงศ์  จำนวนบุตร    1   คน

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา                      ร.ร. รุจิเสรีวิทยา

มัธยมศึกษา                       ร.ร.เทพศิรินทร์ เลขประจำตัวนักเรียน ท..10421 เข้าเรียนปี 2508

                                     นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น  DSA 84

อุดมศึกษา                         คณะรัฐศาสตร์ รุ่น 23  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด           ประกาศนียบัตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี  Royal Melbourne Institute

                                    of Technology,Australia, 

                                    Post Graduate Diploma in International Relations, Southampton University, UK

                                      

ประวัติการทำงาน

                                       -  เริ่มรับราชการกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  

                                       -  เลขานุการตรี/โท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน  นิวซีแลนด์

                                       -  หัวหน้าฝ่ายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่าง

                                         ประเทศ

                                       -  เลขานุการกรมอาเซียน

                                       -  ผู้อำนวยการกองคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ กรมอาเซียน 

                                       -  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

                                       -  รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

                                       -  รองอธิบดีกรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

                                       -  รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก    

                                       -  รองอธิบดีกรมอาเซียน

                                       -  รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           -  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

                                       -  เหรียญจักรพรรดิมาลา 

                                       -  เหรียญดิเรกคุณาภรณ์

 

ที่ทำงานปัจจุบัน                   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล

 

สิ่งที่ระลึกถึงและประทับใจในสมัยเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์

                        อาจารย์ทุกท่านที่มีความเมตตา ให้การอบรมสั่งสอนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 

                        และเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นเพื่อนแท้ตลอดมา

                       

เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่สนิท ทุกคน

 

ครูอาจารย์ที่เคยสอนสมัยเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีท่านใดบ้าง (เท่าที่จำได้)

                        อจ. ยุพดี  อจ. ประสบ  อจ. สมคิด  อจ. จรูญ  อจ. อำนวยพร  อจ. สุรภี  อจ. ช้องมาศ 

                        อจ.บุญอวบ อจ. บรรณสาร 

สิ่งใดในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่มีส่วนช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต

                        ความเอาใจใส่ของอาจารย์ทุกท่านที่มีต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาค[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ