สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA98 (ท.ศ. 23-26) > เพื่อนๆเข้ารายงานตัวด้วยครับ


เพื่อนๆเข้ารายงานตัวด้วยครับ

DS16696
DSA98
01/07/10 11:17:14
สมนึก23-26 จบ ม.6ห้อง2 ม.3/8

ความคิดเห็นที่ 16


DS16696
DSA98
07/11/10 13:28:41
17101 23-26 เผ่าพงษ์ ประเสริฐพัฯธ์
17102 23-26 วิโรจน์ กุลธรรมโยธิน
17103 23-26 วราวุธ นิลทลักษณ์
17104 23-26 สมศักดิ์ เบญจตันติกุล
17105 23-26 วิสุทธิ์ คงสาโรจน์
17106 23-26 สัญชัย กันชิงแก้ว
17107 23-26 พงษ์ทอง อมรรัตนโกเศศ
17108 23-26 สุนทร สิทธิบำรุงสุข
17109 23-26 สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์
17110 23-26 ธนากิจ ชินกิจการ
17111 23-26 อนุกูล ตั้งเรืองเกียรติ
17112 23-26 สมเกียรติ ชัยศรีรัตนกุล
17113 23-26 บุญชัย อนุตรเวคิน
17114 23-26 ประพันธ์ สุวรรณฤทธิ์
17115 23-26 ชาญชัย ไตรทิพย์
17116 23-26 วันชาติ วงศ์ทองเหลือ
17117 23-26 อาคม น้อยกาศักดิ์
17118 23-26 ปิติ นนทมานพ
17119 23-26 ประสิทธิ์ ว่องตาประดิษฐ์
17120 23-26 ขจรศักดิ์ อัญญมณีกุล
17121 23-26 สุพงษ์ นามเจริญสุข
17122 23-26 เอกวงศ์ วงศ์วอนแสง
17123 23-26 เสกสรร ประเสริฐศรีศักดิ์
17124 23-26 พงศ์ชัย ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
17125 23-26 นายแพทย์ วิฑูรย์ อยู่ยงวัฒนา
17126 23-26 พิเชษฐ์ วนวิทย์
17127 23-26 กิตติศักดิ์ ขัตติวิริยภิญโญ
17128 23-26 กิตติชัย ขัตติวิริยภิญโญ
17129 23-26 พุทธิสิทธิ์ อินทร์มา
17130 23-26 สมบูรณ์ ธัญญะวัน
17131 23-26 สิทธิพงษ์ วิจิตรลีลา
17132 23-26 ศรายุทธ เอี่ยมโสภา
17133 23-26 ธงชัย เอี่ยววัฒนศิลป์
17134 23-26 เฉลิมชัย ภู่ริพัฒน์
17135 23-26 อัคคเชษฐ์ ชมดง
17136 23-26 คมสันต์ หวังปรีชาอมร
17137 23-26 สมเกียรติ เลาหวรุตม์ชัย
17138 23-26 ปกครอง งามสงวน
17139 23-26 คณิต ยุวจรัสกุล
17140 23-26 โอภาส พรหมเนาว์
17141 23-26 นรเชษฐ์ เพียรวิทยาพันธุ์
17142 23-26 เด่นชัย สุทธาภรณ์
17143 23-26 โตสิต วิสาลเสสถ์
17144 23-26 สุพล ทับเวช
17145 23-26 สมเกียรติ แซ่เบ๊
17146 23-26 ธีระ เจริญศรีวาณิชกุล
17147 23-26 ไพโรจน์ เมฆวงศ์ตระการ
17148 23-26 ภาคภูมิ เจริญสุดใจ
17149 23-26 วินัย ตรีภพนาถ
17150 23-26 อนุชา ทวีสิทธิกุลลาภ
17151 23-26 บุญเอี่ยม แซ่เบ๊
17152 23-26 ศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ
17153 23-26 ธิปพันธ์ คันธขจรกิจ
17154 23-26 ชาติชาย แซ่เต็ง
17155 23-26 สมบัติ อิ่มรัตนรัก
17156 23-26 ชาญศักดิ์ ตั้งต้นตระกูล
17157 23-26 สุทธิชาติ โตกนกวรรณ
17158 23-26 เกียรติพงศ์ หาญไทยผลดี
17159 23-26 โกเมน ไทรนนท์
17160 23-26 สุรพงษ์ ชิงนวรรณ์
17161 23-26 ประทีป เอกภัทรกุลชัย
17162 23-26 สมบัติ แซ่โค้ว
17163 23-26 วิรัตน์ แซ่เอี้ยว
17164 23-26 พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
17165 23-26 ขจรศักดิ์ ชัยแสนวิสุทธิา
17166 23-26 สุรพล จันทร์สุโรจน์
17167 23-26 สุธี ตติจภัณฑรักษ์
17168 23-26 กรพล ชิน

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15


DS16696
DSA98
07/11/10 13:27:57
17000 23-26 แหลมทอง เด่นดำรงทรัพย์
17001 23-26 รุจิรา มามีโชค
17002 23-26 ชัยวัฒน์ ธรรมขันติพงศ์
17003 23-26 พงษ์กิต เจริญมรรคผล
17004 23-26 วิเชียร ปวรางกูร
17005 23-26 นนทวัฒน์ เอื้อไพบูลย์วัฒนา
17006 23-26 ประสงค์ คูหาเรือง
17007 23-26 พินิจ เตี้ยเย
17008 23-26 นำชัย เอกวัฒนกิจ
17009 23-26 ยงยุทธ เงินวิวัฒน์กุล
17010 23-26 ไพรัช แซ่จึง
17011 23-26 สุชาติ ตั้งรัฐวิชิต
17012 23-26 สุชาติ แสงเลิศศิลป์ชัย
17013 23-26 วันชัน กวยานนท์
17014 23-26 ชนินทร์ อัศวสุรฤกษ์
17015 23-26 วรพิชญ์ สุขุยานนท์
17016 23-26 จิรยุทธ ทรงนวล
17017 23-26 ศิวาณัติ ไชยภัฏ
17018 23-26 วิโรจน์ สุรักษ์รัตนสกุล
17019 23-26 เจริญมนต์ จงจรุงใจ
17020 23-26 พีรเทพ เกษร
17021 23-26 พงษ์พัฒน์ เอี่ยมไชยโชติ
17022 23-26 กฤษณ ศรีเบญจรัตน์
17023 23-26 ประภาส ศรีชัยวัฒน์
17024 23-26 วัชระ รุ่งสุข
17025 23-26 สมชาย แซ่เฮ้ง
17026 23-26 วันชัย แซ่เอง
17027 23-26 ปรีชา หวังชิงชัย
17028 23-26 บรรยงค์ วณิชวิชากรกิจ
17029 23-26 สมบูรณ์ เกื้อกูลพิพัฒน์
17030 23-26 มงคลชัย วงศ์บันลือฤทธิ์
17031 23-26 สมศักดิ์ ล้อมทอง
17032 23-26 ภาณุพงศ์ แสงแง
17033 23-26 ธีระชัย ปฏิสัมพิทา
17034 23-26 พงษ์ชัย ขันติอุดม
17035 23-26 จรินทร จูงสกุลนิรันดร์
17036 23-26 สมพงษ์ แซ่โง้ว
17037 23-26 โกมล พงศ์วิญญู
17038 23-26 อวยชัย กิตติชริน
17039 23-26 นภา เทศะศิลป์
17040 23-26 พรชัย เหล่าสุขสันติวงศ์
17041 23-26 กัญจน์ธัช เอกสุวรรณ
17042 23-26 ไวรุจน์ เจริญขำ
17043 23-26 โฆษิต วิวัฒน์วารินทร
17044 23-26 วิทูร ศรีแสง
17045 23-26 อโนทัย เรืองศรี
17046 23-26 ชัยมงคล เครือสิงห์
17047 23-26 วีรวัฒน์ เลิศลักขณวงศ์
17048 23-26 ณัฐกรณ์ นิลสนธิ
17049 23-26 ชูชาติ เชาวนวิรัตน์
17050 23-26 ธิติ คงสุผล
17051 23-26 ฉัตรชาติ ผ่องพูลใส
17052 23-26 สมชัย แซ่แต้
17053 23-26 โชคชัย เต็มอุดมภาค
17054 23-26 สมชาย แซ่น้า
17055 23-26 สำลี แซ่ฮั้ว
17056 23-26 ศิริศักดิ์ ปราชญ์วัฒนกิจ
17057 23-26 ชาติชาย แซ่ไหน
17058 23-26 ดุษฎี มนูทัศน์
17059 23-26 สรศักดิ์ จักกะพาก
17060 23-26 อมร หงษ์คณานุเคราะห์
17061 23-26 นายสัตวแพทย์ ครรชิต แซ่ตั้ง
17062 23-26 ชูชัย วงศ์กลธูต
17063 23-26 พิพิธ เลาหวิโรจน์
17064 23-26 สุวีระ อัทฒพงศ์
17065 23-26 สุรชัย แซ่เตีย
17066 23-26 สุทธิชัย โล่วรพงศ์
17067 23-26 ประสิทธิ์ ตันต

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14


DS16696
DSA98
07/11/10 13:26:37
16801 23-26 สมศักดิ์ วงศ์อนันต์กิจ
16802 23-26 เอกชัย อุไรสินธว์
16803 23-26 สมเจตน์ กรีอักษร
16804 23-26 วัชระ บุญอุ้มชู
16805 23-26 สมศักดิ์ แซ่จิว
16806 23-26 วิรัตน์ แซเฮ้ง
16807 23-26 วีระเดช อิทธิผาติ
16808 23-26 พิชิต สมบูรณ์วรรณะ
16809 23-26 วีระพล ธานี
16810 23-26 พรชัย จรุงกิจกูล
16811 23-26 พรชัย อัศวชวโรจน์
16812 23-26 สมคิด แซ่อึ้ง
16813 23-26 วิสูตร ชัชวาลวุฒิกุล
16814 23-26 ชัยพงษ์ ศักดิ์ชลาธร
16815 23-26 ไพที ศรีสุขจิตรจรูญ
16816 23-26 วิทยา วัดเขียว
16817 23-26 สมชาย ธีรบดิศวราเกตุ
16818 23-26 กิตติ แซ่ลี้
16819 23-26 ทรงพล รอดเชียง
16820 23-26 ธวัชชัย ศุขตระกูล
16821 23-26 บุญสม อริยพัฒนาพาณิชย์
16822 23-26 เจริญชัย อังสนากุล
16823 23-26 ปรัชญา วราดุล
16824 23-26 พิชาติ ผลพนิชรัศมี
16825 23-26 นายสัตวแพทย์ วิชัย ตั้งกมลงามสกุล
16826 23-26 อาชัญ ไวกาสี
16827 23-26 ธีรวัฒน์ เฉลิมวสุตม์กุล
16828 23-26 วิเชียร จิรานุกุลสวัดสิ์
16829 23-26 ศุภชัย แซ่ห่าน
16830 23-26 คงศักดิ์ อดุลยานุภาพ
16831 23-26 สมศักดิ์ ตระกูลสุขเสถียร
16832 23-26 วัชระ วายุโชติ
16833 23-26 วิโรจน์ พิบูลวรางกูร
16834 23-26 ชนินทร์ โกรัตน์
16835 23-26 วิชัย ทู้สกุล
16836 23-26 คมกฤษณ์ สัตตบงกช
16837 23-26 สมศักดิ์ แซ่อึ้ง
16838 23-26 พรชัย อภิญญากร
16839 23-26 สิทธิชาติ โชควัฒนคุปต์
16840 23-26 จอมอนนต์   สุวรรณอักษร
16841 23-26 โชคชัย โพคณารักษ์
16842 23-26 ธวัช ศิริบุญเรืองวงศ์
16843 23-26 อนันต์ อัตตนาถวงษ์
16844 23-26 สุวิทย์ สุธนรักษ์
16845 23-26 วินัย ตั้งชัยพิทักษ์
16846 23-26 สุเมฆ กุลนพฤกษ์
16847 23-26 พงศ์ธร แต้มณีรัตนะ
16848 23-26 สมชาย แซ่โง้ว
16849 23-26 ชูศักดิ์ อุทธมผากร
16850 23-26 สมชาย ศรีอร่ามวงศ์
16851 23-26 พงศธร สาครบุตร
16852 23-26 สัมพันธ์ แซ่โอ้ว
16853 23-26 ธวัชชัย ศรีอร่ามวงศ์
16854 23-26 ชัชวาล หลาบมงคล
16855 23-26 ธนา นนทยาธร
16856 23-26 พจน์ พีชวณิชย์
16857 23-26 ชวาล ประวีณวรกุล
16858 23-26 สมศักดิ์ แซ่ลิ้
16859 23-26 ศิริชัย วงศ์สิทธิอรรค
16860 23-26 มนต์ไชย แห่งทรัพย์เจริย
16861 23-26 สมนึก แซ่ปึง
16862 23-26 สันติภาพ วิจิตรวิกรม
16863 23-26 พิบูล ดรุณดุรงดี
16864 23-26 วิบูญ แซ่เจี่ย
16865 23-26 ชาญชัย ภู่ศิริ
16866 23-26 พงษ์สิทธิ์ วิไลเลศ
16867 23-26 มัทนะ มนูญชัย
16868 23-26

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13


DS16696
DSA98
07/11/10 13:24:58
อ้างอิงความคิดเห็น
16701 23-26 กิตติคุณ โพธิวนากุล
16702 23-26 สมชัย พิทักษ์ทอง
16703 23-26 มนต์ชัย พรศิริโชคชัย
16704 23-26 สมพร แซ่เซียว
16705 23-26 สมศักดิ์ เบญจตันติกุล
16706 23-26 ชูชาติ ลายกลาง
16707 23-26 เด่นชัย อัครเดชาชัย
16708 23-26 ไพโรจน์ ธีระเกียรติกำจร
16709 23-26 วิชัย ชีพอารนัย
16710 23-26 สุเทพ แซ่ลิ้ม
16711 23-26 อภินันท์ กุลรัตนญาณ
16712 23-26 วินิจจ์ สิงห์ศักดิ์ศรี
16713 23-26 นาวาอากาศโท สันติ สุขพานิช
16714 23-26 ชูศักดิ์ วิวัฒน์พนชัย
16715 23-26 พรชัย แซ่คู
16716 23-26 เภสัชกร อารี วังมณีรัตน์
16717 23-26 วิบูลย์ เจนวัฒน์ศิริกุล
16718 23-26 ชัยพงษ์ สวัสดิ์วุฒิชัยกุล
16719 23-26 ดัมพ์ ผดุงวิเชียร
16720 23-26 จงดี แซ่เฮง
16721 23-26 กิตติพงษ์ ณรงค์ศักดิ์
16722 23-26 บุญเจือ เจียมพิทักษ์
16723 23-26 พิชัย ศิริพัฒนสารกิจ
16724 23-26 สุพจน์ หาญพินิจพงศ์
16725 23-26 ทวีป อัศวถาวรชัย
16726 23-26 วิฑูรย์ เอี่ยมรัตนเมธีกุล
16727 23-26 อนันตพงษ์ พูลสวัสดิ์
16728 23-26 ฉัตรชัย แซ่แต้
16729 23-26 เผ่าเทพ บรรเจิดไพบูลย์
16730 23-26 อุดม เชื้อธรรมชาญ
16731 23-26 บุญศักดิ์ พิทักษ์เลิศกุล
16732 23-26 ณัฐพล สมบุญวงศ์
16733 23-26 หาญพล หาญจงกล
16734 23-26 ศิริ ศานุวงศ์
16735 23-26 ศักดา สารัตน์
16736 23-26 โสรัชย์ ธนาสนะ
16737 23-26 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์
16738 23-26 อดิศักดิ์ อัญชลีนุกูล
16739 23-26 อรรถพล พิมพ์สิน
16740 23-26 ปริญญา จิตต์ปราณีรัชต์
16741 23-26 ศักดา อัศวศิริศิลป์
16742 23-26 อนุศักดิ์ พงศ์ประภากรณ์
16743 23-26 เฉลิมชัย แซ่เอี้ยว
16744 23-26 สมชัย หวังวิบูลย์
16745 23-26 สุระพงษ์ เผ่าทองจีน
16746 23-26 สมศักดิ์ อัศวเหล่าวรพงศ์
16747 23-26 พีระมาตย์ เลิศดำรงเดช
16748 23-26 สมพงษ์ แซ่เตียว
16749 23-26 เลิศชัย พัฒนวิจิตร
16750 23-26 สมพงษ์ กาญจนสิริกุล
16751 23-26 สมศักดิ์ ตันสุขไสว
16752 23-26 พงษ์ชัย พงศ์บุญชู
16753 23-26 ประภาส เจริญสิทธิ์
16754 23-26 ต่อศักดิ์ ตรัสโกสีย์
16755 23-26 ชนะ พยับยุพาพงศ์
16756 23-26 วิชัย ปัญญาโชติช่วง
16757 23-26 แสงชัย วรมณีจินดา
16758 23-26 เจษฎา วงศ์เมธีกูร
16759 23-26 วีรวัฒน์ โกศลสุวิวัฒน์
16760 23-26 อนุชิต อมรชัยประสิทธิ์
16761 23-26 สัญญา หาญสุโพธิพันธ์
16762 23-26 โกวิทย์ กิ่งเงิน
16763 23-26 กัณชิง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
16764 23-26 สุราช สุขสิงห์
16765 23-26 แสวง ทิพรัตนราภรณ์

ความคิดเห็นที่ 12


DS16696
DSA98
07/11/10 13:23:20
อ้างอิงข้อความของ DS16954

สวัสดีครับ อยู่ ม.1 - 3 ห้อง 9 ครับ พอดีผ่านมาเลยแวะมาทักทาย อยากตามหาเพื่อน ๆ อื่นมาสมัคร แต่ไม่มีทะเบียนรายชื่อ ผมไม่ทราบว่าใครจะมีบ้างหรือไม่ครับ ถ้ามีจะได้ขอมาบ้างครับ
16601 ศักดิ์ศิริ ดิษยเดช
16602 ธีระ จันทร์ผ่องแสง
16603 วรวุฒิ บุตรน้ำ
16604 สุพจน์ ศรีแสน
16605 ชวลิต แซ่เล้า
16606 สมเกียรติ เงินมณีรุ่งโรจน์
16607 23-26 พัลลภ ลิขนะสมบัติ
16608 23-26 สุรัตน์ มโนรัตนา
16609 23-26 ศักดิ์ชัย แซ่ลิ้ม
16610 23-26 กิตติเดช ช่อทองดี
16611 23-26 วรเดช ศักดาจิวะเจริญ
16612 23-26 บุญชัย ตรงประดิษฐ์
16613 23-26 กมล เตชะพิเชฐ์วนิช
16614 23-26 สิทธิชัย ลิมประพฤทธิ์กุล
16615 23-26 วิชิต กังวานพงศ์พันธุ์
16616 23-26 สุนทร มงคลสุนทรโชติ
16617 23-26 นุพงษ์ แซ่แต้
16618 23-26 สุรทิน ชาญวิชณานันท์
16619 23-26 พงษ์อินทร์ ชัยสำเร็จ
16620 23-26 ประเสริฐ เอี่ยมสุรีย์
16621 23-26 วิภาต ผลวัฒนะ
16622 23-26 พิสิฐ วรรณวลี
16623 23-26 สมบุญ ตรีประทีปกุล
16624 23-26 สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล
16625 23-26 สันติ พัฒนศรีวงศ์
16626 23-26 อนุวัฒน์ ฐิรโฆไท
16627 23-26 สมบัติ มงคลมหาชัย
16628 23-26 วรเดช ก้องวิญญู
16629 23-26 สมศักดิ์ ถาวรวัฒนยงค์
16630 23-26 ไชยฤทธิ์ จูฬะวนิชกุล
16631 23-26 เกียรติพงศ์ เอียดทองใส
16632 23-26 ประเจิด มาตังคพงศ์
16633 23-26 สง่า กาญจนราวดี
16634 23-26 สมชาย อัศวชูเกียรติ
16635 23-26 อนันต์ชัย ตันติยาภินันท์
16636 23-26 ประสิทธิ์ เสาวรัติธาดา
16637 23-26 วรา อั๋นประเสริฐ
16638 23-26 ศิรดิฐ โรจนวิภาต
16639 23-26 ทรงยศ พุกกณะสุต
16640 23-26 โอภาส แซ่เบ๊
16641 23-26 กอบชัย ศรีสวัสดิ์กุล
16642 23-26 พินิจ ล้อศรีเมือง
16643 23-26 ถนอม ไกรศักดาวัฒน์
16644 23-26 พรเทพ ฉันทนาวี
16645 23-26 ศรา ธรรมเกษม
16646 23-26 สมจิตต์ แซ่กัว
16647 23-26 ไพศาล ศรีผลิน
16648 23-26 สมพร ศุภฤกษ์รัตนไชย
16649 23-26 พิบูลย์ โอภาสเสรีผดุง
16650 23-26 ประเสริฐ วิทยธีราภรณ์
16651 23-26 ณรงค์ศักดิ์ สิริสินรุ่งเรือง
16652 23-26 จักรินทร์ พริ้งทองพู
16653 23-26 วิเชียร ศุภจิตรสวัสดิ์
16654 23-26 สรพร ฉัตรศิขรินทร์
16655 23-26 เอกชัย ชิตอรุณ
16656 23-26 วิเชียร ศุภจิตรสวัสดิ์
16657 23-26 พฤทธิ์พงศ์ จรูญพันธ์
16658 23-26 เพิ่มพงษ์ โกมลวิทยาคุณ
16659 23-26 ศานิต พึ่งอาตม์
16660 23-26 ศุภชาติ วินัยแพทย์
16661 23-26 วินิจ ลิมปปิวิทยากุล
16662 23-26 วิเชียร พัฒนศรีวงศ์
16663 23-26 มยุฉัตร บุราณเศรษฐ
16664 23-26 กุลพงษ์ เตชะธรรมนุกูล
16665 23-26 ณรงค์ชัย ธาราธรรมรัตน์
16666 อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11


DS17230
DSA98
01/10/10 08:27:15
อ้างอิงข้อความของ DS17219
ผมจำได้แล้วครับ เพื่อนกันนั่นเอง ฮ่ะๆอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10


DS17219
DSA98
28/09/10 23:24:44
อ้างอิงข้อความของ DS17219

เราจำสมลักษณ์ได้ ม1-2/15 เรียนด้วยกัน แยกตอน ม3 เราไป/4 พอ ม4-6 เราไปอยู่ห้อง 10 กับวิโรจน์ email: aek_swift@yahoo.com

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 9


DS17219
DSA98
28/09/10 23:22:00
อ้างอิงข้อความของ DS17230

สมลักษณ์ อินทิราวรนนท์ ม.1/15, ม.3/6,  ม.6/2 ทศ.17230

เข้ามารายงานตัวพร้อมภาพชัดๆครับ พบที่ไหนก็ทักทายกันนะครับ

email: somlak66@gmail.com


อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8


DS17219
DSA98
28/09/10 19:12:51
เราจำสมลักษณ์ได้ ม1-2/15 เรียนด้วยกัน แยกตอน ม3 เราไป/4 พอ ม4-6 เราไปอยู่ห้อง 10 กับวิโรจน์ email: aek_swift@yahoo.com

อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7


DS17230
DSA98
28/09/10 00:49:40

สมลักษณ์ อินทิราวรนนท์ ม.1/15, ม.3/6,  ม.6/2 ทศ.17230

เข้ามารายงานตัวพร้อมภาพชัดๆครับ พบที่ไหนก็ทักทายกันนะครับ

email: somlak66@gmail.com
อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6


DS16954
DSA98
27/09/10 08:46:44

เพื่อน ๆ เวลาส่งรูปเข้ามาขอหน้าชัด ๆ หน่อยซิครับ ผ่านมาตั้งหลายสิบปีแล้วเห็นไกล ๆ แล้วนึกไม่ออกครับ (ถึงแม้จะอยู่คนละห้องก็ตาม)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5


DS17219
DSA98
24/09/10 23:34:56

เข้ามาหาเพื่อนๆที่ไม่ได้เห็นกันมานาน 17219 (ม1/10)อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4


DS16954
DSA98
27/08/10 15:38:24

สวัสดีครับ อยู่ ม.1 - 3 ห้อง 9 ครับ พอดีผ่านมาเลยแวะมาทักทาย อยากตามหาเพื่อน ๆ อื่นมาสมัคร แต่ไม่มีทะเบียนรายชื่อ ผมไม่ทราบว่าใครจะมีบ้างหรือไม่ครับ ถ้ามีจะได้ขอมาบ้างครับอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS16696
DSA98
30/07/10 08:37:09

ขอบคุณครับรุ่นเราไล่เข้ามาสมัครเป็นอันดับต้นแล้วอ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS16899
DSA98
14/07/10 22:11:35

กำลังตามเพื่อน ๆ ทางอีเมล์มาที่นี่ครับ

 อ้างอิงความคิดเห็น

[First] [prev] 1 2 3 [next] [Last]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ