สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA88 (ท.ศ. 14-16) > ภริยาอดีตรองฯ"ศุภฤกษ์"ถึงแก่กรรมแล้ว


ภริยาอดีตรองฯ"ศุภฤกษ์"ถึงแก่กรรมแล้ว

DS27342
DSA109
21/01/14 11:06:54

"บิ๊กศุภฤกษ์"นำ พ.ม. ฟื้นฟูผู้ประสบภัย

     รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ท.ศ.๑๑๙๓๕ รุ่น ๒๕๑๔-๑๖ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าว โครงการ “รัฐบาลรวมใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย” เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย อย่างเป็นระบบ  เมื่อ ๑๑ ก.พ.ที่ผ่านมา ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

     "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการฯด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการ กำหนดแนวทาง กลั่นกรองแผนงานและโครงการในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ในเรื่องการรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ การศึกษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ ซึ่ง กคช. ได้กำหนดมาตรการในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิด “ กินอิ่ม นอนอุ่น มีรายได้ ไร้โรคา พร้อมพัฒนา รักษาจิตใจ ” โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรงบประมาณงบกลางในการให้ความช่วยเหลือฯ ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับหน่วยงานจำนวน ๙ หน่วยงาน เป็นเงินจำนวน ๖,๔๔๘,๒๓๘,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒,๑๐๕,๐๔๐,๐๐๐ บาท มีโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ๗ โครงการ คือ 

๑. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาสังคมในกรณีฉุกเฉิน ๒. การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๕ วัน และฝึกอาชีพหลังน้ำลด ๔๔ วัน ๓. การฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่ประสบอุทกภัย ๔. การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ๕. การจัดหารถโยก รถเข็น สำหรับผู้พิการในพื้นที่ประสบอุทกภัย ๖. การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ และ ๗. โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในชุมชนบ้านมั่นคง"

http://tddf.or.th/tddf/newsroom/detail.php?id=0013987ความคิดเห็นที่ 4


DS27342
DSA109
21/01/14 11:00:24

ภริยาอดีตรองฯ"ศุภฤกษ์"ถึงแก่กรรมแล้ว

   คุณอรุณศรี หงษ์ภักดี ภริยาคุณศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รุ่น 2514-16 อดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ถึงแก่กรรมแล้ว จึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านมา ณ โอกาสนี้

รูปและข้อมูลจาก @สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3


DS27342
DSA109
19/02/13 18:44:50

"รองศุภฤกษ์"เป็นประธาน สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ

http://opp.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=1608&category=0อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


DS27342
DSA109
13/10/12 18:42:15

"รองศุภฤกษ์"นำ พม.จับมือ Be Magazine เฟ้นนักเขียนบุปผาอาเซียน

   ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับนิตยสาร BE Magazine จัดประกวดเขียนบทความ “ชีวิตชีวาอาเซียน Asean Blooms (บุปผาอาเซียน)” ค้นหาเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุมมองเรื่องราวของอาเซียน และมีทักษะทางด้านงานเขียน ร่วมเป็นทีมงานสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง เจาะลึกข้อมูลประเด็นทางสังคมในประชาคมอาเซียน เวียดนาม ลาว และสิงคโปร์  เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

   "กระทรวง พม.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) มุ่งหวังประโยชน์จากการรวมกันเพื่อทำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้ออาทรและแบ่งปันกัน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและการเข้ามามีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนครอบครัว สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายอีกทั้งประชาชนทั่วไปกระทรวงฯจึงได้ร่วมกับนิตยสาร BE Magazine จัดโครงการประกวดเขียนบทความ ในหัวข้อ “ชีวิตชีวาอาเซียน Asean Blooms (บุปผาอาเซียน)” เพื่อค้นหาเยาวชนผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มุมมองเรื่องราวของอาเซียน และมีทักษะทางด้านงานเขียน ร่วมเป็นทีมงานกองบรรณาธิการ นิตยสาร Be Magazine สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงจากมืออาชีพ เจาะข้อมูลประเด็นทางสังคมในประชาคมอาเซียน เวียดนาม ลาว และสิงคโปร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 

      "ผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวด ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี เขียนบทความในหัวข้อ “ชีวิตชีวาอาเซียน Asean Blooms (บุปผาอาเซียน)” พิมพ์ด้วยตัวอักษร Browallia UBC ขนาด ๑๔ ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า A๔ พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล-ที่อยู่-หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้-ชื่อสถานศึกษาและระดับชั้น ส่งผลงานได้ที่ E-mail : Bepressroom@gmail.com โดยใช้ชื่อหัวเรื่อง “ส่งผลงานประกวดเขียนบทความอาเซียน” กำหนดปิดรับผลงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  และประกาศผลผู้ผ่านการเข้ารอบ Workshop กับกองบรรณาธิการ BE Magazine จำนวน ๕ ท่าน ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลาเที่ยงคืน  การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ สาขาย่อยกวีนิพนธ์ คุณทราย - อินทิรา เจริญปุระ พิธีกร นักแสดง นักเขียน และคุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร บรรณาธิการบริหาร BE Magazine ถือเป็นสิ้นสุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวง พม.  เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆต่อไป"

   ท่านสามารถติดตามประกาศผลได้ที่ www.think-be.com หรือ www.facebook.comBEMagazineNonprofit และผู้ผ่านการเข้ารอบ Workshop ทั้ง ๕ ท่านต้องเข้ากิจกรรม Workshop หลักสูตรงานเขียนในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล จำกัด บ้านเลขที่ ๒ ซ.อินทามระ๓๕ ถ.สุทธิสาร แขวง/เขตดินแดง กทม. (Be Magazine’s Office) เพื่อคัดเลือก จำนวน ๓ คน ร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงอย่างมืออาชีพกับทีมงานกองบรรณาธิการ BE Magazine  ผลิตผลงาน ASEAN Mini Magazine ต่อไป

www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=6819&groupid=001อ้างอิงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1


DS27342
DSA109
25/09/12 18:10:10

"รองศุภฤกษ์"นำทัพ พม. พาย้อนรอยสังคมไทย

   ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสถานีวิทยุ อสมท. คลื่นข่าว FM. ๑๐๐.๕ เป็นประธานและจัดกิจกรรม "พม. ๑๐๐.๕ พาย้อนรอยสังคมไทย" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต ความเชื่อ ความคิดสร้างสรรค์ และค่านิยมของคนในสังคมไทยแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ท่ามกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ ราย  อาคาร ๖๐ ปี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และ เกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕.

http://www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=6799&groupid=002อ้างอิงความคิดเห็น

[First] 1

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ