สังคมชาวเทพฯ > DSA General > DSA News > เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว

DS30197
DSA113
05/05/19 12:25:27

เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมิน ทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

เสาร์ที่สี่พฤษภาส่งราศี

พระราชพิธีเทิดทูนสมบูรณ์ผล

ทรงครองราชเลิศหล้ามหามงคล

เกียรติสกลล้นเกล้าเหล่านิกร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศร

ปวงเทพถ้วนทั่วไทยขจายขจร

ถวายพระพรผ่องประภัสชัชวาล

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก

สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายชัยวัฒน์ ศิขรินทร์ นักเรียนเก่ารุ่น ๑๕-๑๗ (๘๙) ผู้ประพันธ์[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ