สังคมชาวเทพฯ > DSA Board > DSA 105 (ท.ศ. 30-33) > ยกผลงาน"ปรายดา หยุ่น"เป็นวรรณศิลป์วิชาการ


ยกผลงาน"ปรายดา หยุ่น"เป็นวรรณศิลป์วิชาการ

DS27342
DSA109
12/08/27 16:39:40

ยกผลงาน"ปรายดา หยุ่น"เป็นวรรณศิลป์วิชาการ

   คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ่ห่งชาติ (สกว.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "สร้างวิชาการงานศิลป์"  เพื่อสร้างกรอบแนวคิด และสร้างมาตรฐานทางวิชาการของงานสร้างสรรค์ เมื่อ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม. ท่ามกลางเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง เช่น ทัศนศิลป์,คีตศิลป์, วรรณศิลป์ ,ศิลปะการละคร เป็นต้น และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากมายกว่า 300 ชีวิต

   เมื่อ ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง ได้เป็นวิทยากรหัวข้อ "วรรณศิลป์" ได้กล่าวยกตัวอย่างการรังสรรค์งานวรรณศิลป์เป็นงานวิชาการจากหนังสือ จาก 1 ใน 2 เรื่องในเอกสารประกอบการสัมมนา ได้แก่  "เป็น : เรียงความว่าด้วยลมหายใจในตัวหนังสือ" โดยปราบดา หยุ่น (ท.ศ.24009 รุ่น 2530-33(105) ว่า

   แม้จะไม่ใช่นักวิชาการ แต่การได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมศิลปะการเขียนเรื่องสั้น เป็นเหตุให้สามารถเรียบเรียงข้อเีขียน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่จะเป็นนักประพันธ์จากหนังสือดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

DSFC : รายงาน

[First]

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็นค่ะ