พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
พระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่ 8 พระมิ่งขวัญของชาวเทพศิรินทร์แห่งนี้ เป็นพระบรมรูปประทับยืน ขนาดเท่าพระองค์จริง ทรงเครื่องยศจอมทัพไทย หล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐานบนแท่น ณ บริเวณมุมตึกเยาวมาลย์อุทิศฯ ด้านถนนกรุงเกษม ผันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
มีผู้ปั้นหุ่นส่วนพระพักตร์ คือ ศ.ศิลป์ พีระศรี และส่วนพระองค์พระบรมรูป นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ช่างศิลป์เอก กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้นโดยอยู่ในความควบคุมของ ศ.ศิลป์ เป็นพระบรมรูป ขนาดและแบบเดียวกันกับองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพระบรมรูปนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระบรมรูปในคราวเดียวกัน 2 องค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2516 เพื่อประดิษฐาน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2518
คำจารึกที่แท่นหน้าพระบรมรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรม- ราชูปถัมภ์เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นนักเรียนเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เลขประจำพระองค์ ๒๓๒๙ และ ทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันธ์ กับสถานศึกษา- แห่งนี้ของพระองค์ตลอดมา สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาต หล่อพระบรมรูป เพื่อประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประกอบพิธีเปิด ณ วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ขอขอบคุณ เพจบันทึกเทพศิรินทร์ สำหรับข้อมูล https://www.facebook.com/BookOfDebsirin/