9 มิถุนายน - เปิดใช้งาน "ตึกแม้นนฤมิตร"
เปิดใช้งาน "ตึกแม้นนฤมิตร" โดยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระราชทานนามว่า "โรงเรียนเทพศิรินทร์"
ตึกแม้นนฤมิตรสร้างขึ้นในพระดำริ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เมื่อปีพ.ศ.2438 ทรงดำริจะสร้างถาวรวัตถุในวัดเทพศิรินทร์ เพื่ออุทิศพระกุศลสนองพระเดชพระคุณพระชนนี และเป็นอนุสรณ์แก่หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา พระชายา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างตึกเรียนหลังแรกประทานแก่โรงเรียนทางด้านเหนือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์สมทบอีกส่วนหนึ่ง
ตึกแม้นนฤมิตรสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้อาคารเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2445 พระราชทานนามว่า แม้นนฤมิตร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 121 ในครั้งนั้นได้สร้างตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี อยู่ใกล้ตึกแม้นนฤมิตร มีทางเดินเชื่อมต่อกันที่ชั้นสองของตึก ใช้เป็นตึกเรียนวิทยาศาสตร์ สร้างด้วยเงินบริจาคของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี กับคุณหญิงเพิ่ม ภรรยา ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้ตึกแม้นนฤมิตรและตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐีเป็นอาคารเรียน ความทรงเกียรติของประวัติปรากฏโดยการกล่าวถึงโดยนักเรียนเก่าชั้นนำของประเทศทุกยุคสมัยที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในอาคารแห่งนี้ การศึกษาต่างๆ อย่างประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ประวัติการศึกษาไทย แม้แต่เพลงมาร์ชโรงเรียนเทพศิรินทร์ยังปรากฏชื่อตึกแม้นนฤมิตรอยู่ในเนื้อเพลงวรรคที่ว่า "ตึกแม้นนฤมิตรศรีสง่า" สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของตึกแม้นนฤมิตรได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณ เพจบันทึกเทพศิรินทร์ สำหรับข้อมูล https://www.facebook.com/BookOfDebsirin/