พิธีประดับเข็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
"เป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้อง" : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับนักเรียน ม.4 มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่ความเป็นรุ่นพี่ในระดับชั้น ม.ปลาย และรวมถึงการปรับตัวในเรื่องการเรียนที่เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในสายอาชีพที่ต้องการ กิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการของนักเรียน ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นลูกแม่รำเพย : เป็นกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศของนักเรียน ม.4 ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นชั้น ม.ต้น สู่การเป็นพี่ ม.ปลาย มีจุดเน้นเรื่องระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับการเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
2. กิจกรรมพิธีประดับเข็ม : เป็นวัฒนธรรมประเพณีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นักเรียน ม.4 ทุกคน จะต้องเข้ารับการประดับเข็มตราโรงเรียนอันมีเกียรติ ...เพื่อเป็นการประกาศว่า "นับแต่นี้ไป...นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยสมบูรณ์ และต้องกระทำแต่ความดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง อีกทั้งต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนเทพศิรินทร์ตลอดไป" ...โดยพิธีนี้จะจัดขึ้นหลังขึ้นหลังจากพิธีไหว้ครูในปีการศึกษานั้นๆ