โครงการเทพศิรินทร์ เดอะ แชมเปี้ยนส์ DEBSIRIN THE CHAMPIONS PROJECT
ศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ฯ ประธานอนุกรรมการโครงการ เทพศิรินทร์ เดอะแชมเปี้ยนส์ พร้อมด้วย พลเอก ธนรัฏฐ์ หิรัญบูรณะ อุปนายก(ศึกษา) นายไตรทศ เตตานนทร์สกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ
เข้าพบ อาจารย์สุพจน์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประชุม ระดมความคิด แนวทางปฏิบัติ นโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ เพื่อครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้โครงการเทพศิรินทร์เดอะแชมเปียนส์
1. Training for the Trainer
จัดกิจกรรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดสัมมนาครูเทพศิรินทร์และเทพศิรินทร์เครือข่าย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน และนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และทางด้านจิตใจควบคู่กันไป พัฒนาบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ให้เป็น “โค้ช” กับนักเรียน มากกว่า บทบาทการเรียนการสอนแบบเดิม รวมทั้งเทคนิคการออกข้อสอบเชิงวิเคราะห์ นำนักเรียนเก่าที่มีความผูกพันกับโรงเรียน มาพูดคุย แสดงความคิดเห็นว่า ทำไมแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังให้ความรักและเคารพครูเทพศิรินทร์ดั่งแม่คนที่สองไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนำครูเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์มาพูดคุยถึงความผูกพันกับนักเรียน และโรงเรียนเทพศิรินทร์ แม้ว่าจะเกษียณไปนานแล้วเท่าใดก็ตาม
2. Training for the Champions
ร่วมมือกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดการสอบ Pre-Test เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพจากห้อง gifted ห้องคิงส์ และนักเรียนที่สนใจ มาทดสอบความสามารถ และคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรายการระดับประเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ สพฐ.คณิตศาสตร์ สอวน. คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ และ IJSO คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ สอวน ทุกวิชาที่มีการสอบแข่งขัน
3. Training for University
อุ่นใจสอบเข้ามหาวิทยาลัย(ติดชัวร์) ช่วยแนะแนวเทคนิคการเลือกคณะ เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการสอบให้ติดมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
สร้างกลุ่ม เตรียมแพทย์ เตรียมวิศวะ เตรียมสถาปัตย์ เตรียมทหาร เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ เตรียมศิลป์ภาษา ฯลฯ เพื่อแยกมาเป็นกลุ่ม ให้มีกิจกรรมพบปะกับน้องๆ ที่สนใจในอาชีพนั้นๆ


ทั้ง 3 ส่วนได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทย